Aydınlatma Metni - Kariyer

DENTA GLOBAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Denta Global Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Klinik”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, referans bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar kategorilerindeki kişisel verileriniz bu aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

 • KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, başta İş Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin verdiği hallerde işlenebilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Kliniğimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz, veri yedekleme ve depolama, insan kaynakları politikalarımız kapsamında ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla ve aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla kullandığınız iletişim kanalları vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle bilgilendirme yapılarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Kliniğimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, kanundan veya sözleşmeden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Başvuru formunuzu işleme almamız kullandığımız programların sunucusu yurt dışında olması nedeniyle verilerinizin yurt dışına aktarımını gerektirmektedir. Bu kapsamda başvuru formunda paylaştığınız kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması; saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, bulut sistemleri, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara (Yandex)  aktarılabilecektir. Bilgileriniz, hizmet sağlayıcılarımızla yalnızca bu koşullar çerçevesinde, bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için paylaşmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka bir amaçla saklama ve kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kliniğimiz, internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri) talep etmemektedir. Lütfen, başvuru formlarınızda bu bilgilerinizi paylaşmayınız.

REFERANS BİLGİLERİ

Şirketimize ait iş ilanında herhangi bir referans bilgisi talebimiz bulunmamaktadır. Ancak özgeçmişiniz vasıtasıyla herhangi bir 3. kişiye ait iletişim bilgilerini Referans olarak paylaşmanız halinde; söz konusu kişileri, iletişim bilgilerini Şirket ile paylaştığınız konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak bilgilendirdiğinizi ve gerekli haller için açık rızalarını elde ettiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Kliğe iletmeniz durumunda Kliniğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klink tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Denta Global Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Adalet Mahallesi 2131/10 Sokak. NO: 3A/ BAYRAKLI İZMİR

Telefon: 08503998282

E-Posta Adresi: info@dentaglobal.com

KEP Adresi: dentaglobal@hs01.kep.tr