Aydınlatma Metni - Iletisim

AYDINLATMA METNİ

Denta Global Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Klinik”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenecektir. 

 • Kimlik (Ad – Soyad)
 • İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)
 • İşlem Güvenliği (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri Bağlantı Zamanı / Süresi vb. )

Doldurduğunuz iletişim formu sırasında “konu ve mesaj” kutucuğunda bizimle paylaşacağınız diğer tüm bilgiler bu Metinde açıklanan amaçlar ve hukuki sebep kapsamında işlenecek ve aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanılarak Kliniğin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Sözleşme Süreçleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak, Kliniğin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası amaçları ile talep, satın alma ve satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek memnuniyetinizin sağlanması ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve memnuniyetin sağlanması ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 5/2(f) maddesinde düzenlenen “meşru menfaat” kapsamında saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla yurt içi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İletişim Formu’nun alt yapısında kullandığımız programların sunucusu yurt dışında olması nedeniyle verilerinizin yurt dışına aktarımını gerektirmektedir. Bu kapsamda iletişim formunda paylaştığınız kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal e-posta hizmetlerinin sağlanması; saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, bulut sistemleri, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemleri sağlamak amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara (Yandex) aktarılabilecektir. Bilgileriniz, hizmet sağlayıcılarımızla yalnızca bu koşullar çerçevesinde, bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için paylaşmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka bir amaçla saklama ve kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

“KONU VE MESAJ” KUTUCUĞUNDA PAYLAŞILAN DİĞER BİLGİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI:

Bu metinde yer alan açıklamalar kapsamında; doldurduğunuz iletişim formunda “konu ve mesaj” kutucuğunda bizimle paylaştığınız tüm veriler ile ilgili; KVK Kanunu 5. ve 6. maddeleri uyarınca bu metinde yer alan amaçlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiş sayılacaksınız.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kliniğimiz, iletişim formunun doldurulmasında özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri) talep etmemektir. Lütfen, iletişim formunda bu bilgilerinizi paylaşmayınız.

Ancak, iletişim formunda bu bilgileri paylaşmanız halinde; KVK Kanunu 6. madde uyarınca bu metinde yer alan amaçlar kapsamında işlenmesine rıza göstermiş sayılacaksınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kliniğimiz sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda internet sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla toplayabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Kliniğe başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Kliniğe iletmeniz durumunda Klinik talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

İletişim Bilgilerimiz:

Denta Global Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Adalet Mahallesi 2131/10 Sokak. NO: 3A/ Bayraklı İzmir

Telefon: +90 850 399 82 82

E-Posta Adresi: info@dentaglobal.com

KEP Adresi: dentaglobal@hs01.kep.tr